Artikel 1
In deze Algemene Voorwaarden dient te worden verstaan onder:
– het festival: de door de STICHTING RAW FOOD NEDERLAND, gevestigd te Culemborg, te organiseren Festival genaamd The Dutch Rawfood & Lifestyle Festival op 18 juni 2018 te Langerlust, Amsterdam;
– de organisatoren: Stichting Raw Food Nederland of haar gelieerde personen of door haar als medeorganisatoren aangewezen personen of bij haar in dienst zijnde personen;
– de standhouder: de huurder van een stand op het festival of aan hem gelieerde vennootschappen of bij hem in dienst zijnde personen.

Artikel 2
De standhuurovereenkomst komt tot stand door het doen van een aanvraag voor een stand voor het festival door de standhouder en het honoreren van die aanvraag door de organisatoren.
De standhouder doet de aanvraag onder vermelding van de voor hem of haar van toepassing zijnde producten. Van de opgegeven producten mag niet worden afgeweken. Dit om de kwaliteit en exclusiviteit van het festival te waarborgen. Tot veertien dagen voorafgaand aan het festival wordt standhouder in de gelegenheid gesteld een aanvraag te doen om uitbreiding van de te voeren producten. Per product wordt er beslist door organisatoren. Organisatoren behouden zich het recht om producten te weigeren en indien nodig, te verwijderen.
Onder het honoreren van de aanvraag door de organisatoren dient mede te worden verstaan het toekennen van een stand met een kleiner oppervlak dan is aangevraagd door de standhouder.
De organisatoren kunnen in bijzondere gevallen tot wijziging van reeds vastgestelde standruimte besluiten dan wel een reeds verleende vaststelling intrekken, zonder dat de standhouder aanspraak kan maken op vergoeding van de schade.

Artikel 3

De aanvraag en de betaling voor een stand door de standhouder geeft niet automatisch recht op een plaats tijdens het festival. De organisatie kan een verzoek zelfs na betaling weigeren. In dit geval zal een volledige terugbetaling binnen 14 dagen worden gedaan aan de standhouder. Een aanvraag voor een stand wordt gehonoreerd door middel van toezending van een factuur ad. 100% van het totale factuurbedrag. Het niet of niet tijdig betalen van deze factuur ontbindt de overeenkomst niet. Een eventuele optie op een afgesproken standnummer komt bij niet of niet tijdige betaling te vervallen. De standhouder blijft echter verplicht tot het voldoen van de totale standhuur. De factuur voor het resterende bedrag dient eveneens binnen de gestelde betalingstermijn voldaan te worden. De organisatoren behouden zich het recht voor om de standhouder de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen indien de volledige standhuur niet voor aanvang van het festival is voldaan.

Artikel 4
Een aanvraag als bedoeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden kan niet eenzijdig door de standhouder worden ingetrokken of gewijzigd noch kan de standhuurovereenkomst eenzijdig door de standhouder worden opgezegd of gewijzigd. Echter kunnen de organisatoren een verzoek tot annulering van de aanvraag c.q. de standhuurovereenkomst inwilligen onder de voorwaarde dat de
standhouder een annuleringsvergoeding aan de organisatoren betaalt. Deze annuleringsvergoeding bedraagt 75% van de standhuur bij annulering 3 weken voor aanvang en 25% van de standhuur bij annulering 4 weken voor aanvang, een en ander vermeerderd met de verschuldigde BTW. Bij annulering na 10 mei 2014 vindt geen restitutie van het factuurbedrag meer plaats.

Artikel 5
Indien de standhouder niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, zijn de organisatoren gerechtigd niet tot vaststelling van standruimte over te gaan dan wel een al verleende vaststelling in te trekken of geen standruimte ter beschikking te stellen, onverminderd de aanspraak van de organisatoren op volledige vergoeding van de verschuldigde bedragen.

Artikel 6
Indien de standhouder niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, zijn de organisatoren gerechtigd tot het in rekening brengen van alle buitengerechtelijke incassokosten evenals tot het in rekening brengen van wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist. De organisatoren zijn gerechtigd de invordering van de door de standhouder verschuldigde bedragen uit handen te geven.

Artikel 7
De organisatoren stellen de standhouder in de gelegenheid om voorafgaand aan het festival de stand op te bouwen en in te richten alsmede om direct na het festival de stand af te breken. Het aantal op- en afbouwdagen wordt door de Organisatoren vastgesteld en wordt tenminste drie weken van te voren, of zoveel later als de standhuurovereenkomst tot stand komt, schriftelijk dan wel mondeling aan de standhouder meegedeeld. De met de opbouw en afbouw gepaard gaande kosten zijn geheel voor rekening van de standhouder. De standhouder is gehouden om alle aanwijzingen c.q. opdrachten gegeven door de organisatoren tijdens of in het kader van de op- en afbouw op te volgen c.q. uit te voeren.

Artikel 8
De standhouder is verplicht alle aanwijzingen c.q. opdrachten van de organisatoren welke betrekking hebben oprichting en verloop van het festival, evenals alle aanwijzingen c.q. opdrachten van de organisatoren gegeven tijdens en verband houdende met het festival, op te volgen c.q. uit te voeren. Tevens verplicht de standhouder zich te conformeren aan de door de organisatoren gestelde openingstijden van het festival, wat inhoudt dat de standhouder zijn/haar standruimte gedurende de openingstijden openstelt voor het publiek. Wanneer de standhouder zijn/haar standruimte later openstelt of eerder sluit behouden de organisatoren zich het recht voor de betreffende standruimte onbeheerd open te stellen, waarbij alle risico’s van diefstal en dergelijke voor rekening en risico van de Standhouder zijn.

Artikel 9
Goederen bevinden zich op het festivalterrein of bijbehorende terreinen voor rekening en risico van de standhouder. De organisatoren belasten zich niet met het verzekeren daarvan. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan het festival. Evenmin zijn de organisatoren aansprakelijk voor schade aan goederen of personen c.q. in betrekking staande tot derden, veroorzaakt door het gebruik van de stand door de standhouder of zijn personeel. De standhouder vrijwaart de organisatoren voor vorderingen van derden uit deze hoofde.

Artikel 10
Indien de standhouder goederen aflevert of laat leveren bij het festivalterrein en/of bijbehorende terreinen dient hij zelf zorg te dragen voor ontvangst c.q. acceptatie en intern transport van die goederen. Op de organisatoren rust geen enkele verplichting of aansprakelijkheid ter zake.

Artikel 11
De standhouder is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toedoen of nalatigheid van zichzelf, zijn personeel of andere aan hem gelieerde personen of vennootschappen dan wel door het door hem geëxposeerde, op welke wijze ook aan goederen, terrein of personen van c.q. in betrekking staande tot de organisatoren of derden wordt veroorzaakt. De standhouder vrijwaart de organisatoren voor alle aanspraken die anderen ter zake zouden kunnen doen gelden. Voor ieder geval van schade die de standhouder mocht toebrengen aan het park waar de beurs wordt gehouden, zal de standhouder de veroorzaakte schade aan de organisatoren verschuldigd zijn van ter hoogte van het schadebedrag. Het schadebedrag wordt vastgesteld door de verhuurder van het Festival terrein aan organisatoren, te weten Boerderij Langerlust, dan wel door een door Boerderij Langerlust aan te wijzen schade expert.

Artikel 12
De Organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van schade aan personen of eigendommen, optredende als gevolg van of samenhangende met het festival, uitgezonderd in geval van grove schuld of nalatigheid. Tevens aanvaarden de organisatoren geen enkele aansprakelijkheid in geval van tegenvallende bezoekersaantallen ten opzichte van de geprognosticeerde of opgegeven aantallen.

Artikel 13
De standhouder dient instructies die ter plaatse worden gegeven door plaatselijke overheden en/of eigenaren van het festivalterrein onverminderd op te volgen. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende kosten en/of schade.

Artikel 14
De organisatoren behouden zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden, daaronder begrepen overmacht, de data voor het festival te wijzigen, ofwel het festival geen doorgang te doen vinden, zonder dat de standhouder in die gevallen enige aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 15
Indien de standhouder tijdens het festival in zijn stand een bijzonder evenement wenst te organiseren, waaronder alles dient te worden verstaan dat redelijkerwijs niet kan worden geacht deel uit te maken van de expositie van de door de standhouder te exposeren goederen, dient hij daarvoor toestemming te vragen aan de organisatoren. De organisatoren kunnen deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 16
Het is de standhouder niet toegestaan om tijdens het festival etens- en drinkwaren mee te brengen, als niet de standhouder niet voldoet aan de HAACP norm, tenzij de Organisatoren anders besluiten. Evenmin is het de standhouder toegestaan om, bijvoorbeeld in het kader van een bijzonder evenement als bedoeld in artikel 15 van de Algemene Voorwaarden, een cateraar in te schakelen, danwel voedsel of dranken te samplen zonder toestemming van, c.q. goedkeuring door, de organisatoren.

Artikel 17
De organisatoren hebben het recht om tegen de standhouder die handelt in strijd met de bepalingen van de standhuurovereenkomst, daaronder begrepen de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen, of die door of namens de organisatoren verstrekte aanwijzingen c.q. opdrachten niet opvolgt c.q. uitvoert, zonder voorafgaande waarschuwing op kosten van de standhouder de navolgende maatregelen te nemen:
– met onmiddellijke ingang de standhouder de toegang tot de expositie en/of het festivalterrein en bijbehorende terreinen te weigeren en/of
– zijn stand te doen sluiten en/of ontruimen en/of
– de tentoongestelde goederen alsmede al hetgeen is opgebouwd en aangebracht onder zich te houden, zonder dat de standhouder recht kan doen gelden op enige restitutie of vergoeding van schade en/of
– gepresenteerde goederen waar geen toestemming tot presentatie voor gegeven is te laten verwijderen en/of
– zonder toestemming geplaatste bouwwerken af te laten breken en/of
– teveel door standhouder in beslag genomen buitenruimte te beperken door het laten verwijderen van goederen.

Artikel 18
Onderverhuur door standhouder tegen betaling is niet toegestaan. In geval standhouder toch zijn of haar stand wil delen of een deel van de stand wil laten invullen door derden, dient standhouder dit schriftelijk aan te vragen. Organisatoren zullen dit beoordelen en schriftelijk goed- of afkeuren. Indien organisatoren schriftelijk toestemming verlenen de stand gedeeltelijk door derden in te laten vullen, behouden organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor hiervoor een nader te bepalen toeslag op de standhuur in rekening te brengen. Organisatoren zullen de hoogte van dit bedrag in de schriftelijke toestemming kenbaar maken.
Mocht tijdens het festival blijken dat er sprake is van onderverhuur terwijl dit niet schriftelijk is aangevraagd en/of goedgekeurd, brengen organisatoren alsnog, per bedrijf waarvoor toestemming had moeten worden verleend, een bedrag ter grootte van 100% van de standhuur in rekening. Tevens behouden organisatoren zich het recht voor om de goederen van derden onmiddellijk te laten verwijderen.

Artikel 19
Op de standhuurovereenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20
In het kader van de aangescherpte eisen gesteld door de Keuringsdienst van Waren is het niet toegestaan alcoholhoudende dranken te verstrekken.

Artikel 21
In het kader van de aard van het festival is het de standhouder niet toegestaan om dierlijke producten te verkopen of te verstrekken.
Alle door de standhouder aangeboden voedings producten dienen te passen in de rawfood leefstijl.

Artikel 22
Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de tussen de standhouder en de organisatoren gesloten standhuurovereenkomst.

Annulering:
4 weken voor aanvang 75% retour
3 weken voor aanvang 25% retour
Bij annulering na zaterdag 27 mei 2017 vindt geen restitutie meer plaats.